Какво трябва да знаем за кандидатстване за подкрепа на микро и малки предприятия?

0
1149

Адвокатско дружество „Палева и Сутулова” е създадено през 2016 година и предлага юридически услуги във всички сфери на правото като съчетава възможността за моментално решение с професионално отношение. Управляващите съдружници адв. Палева и адв. Сутулова са адвокати със солиден опит, но младият екип на дружеството предлага по нестандартно виждане и прилагане на съвременните тенденции в правната догматика, защото и правото като всяка наука се развива. Екипът на кантората е социално ангажиран и с богат опит в намирането на бизнес решения, дори и в тези сложни за всички дни на световна пандемия и икономическа криза.

С любезното съдействие от страна  на Адвокатско дружество „Палева и Сутулова”, представяме условията за кандидатстване по програмата за подкрепа на микро и малки предприятия, чрез която кандидатите получават еднократна безвъзмездна помощ.

Цел на програмата –  Осигуряването на оперативен капитал за покриване на разходи, възникнали след 13.03.2020 г.

Кой може да кандидатсва – Кандидатите за помощ по тази програма са еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са които са регистрирани преди 01.01.2019 г. и през 2018 г. и 2019 г. са осъществявали стопанска дейност. Същите трябва да отговарят на изискванията за микро или малки предприятия, съгласно Закона за малките и средни предприятия, което означава да имата съответно с под 10 души персонал и 3.9 млн. лева оборот и с под 50 души персонал и 19.5 млн. лева оборот.

Същите търговци или кооперации трябва да са изпитали намаляване в оборота в резултат от епидемията COVID-19.  Подобно намаляване е налице, ако са регистрирали спад поне 20% в оборота за месеца, предхождащ месеца, в който е подадено заявлението (април 2020 г.). Съпоставката дали е налице намаляване се извършва спрямо средно аритметичния оборот за 2019 г. Кандидатите следва да не са били в затруднено положение към 31 декември 2019 г., а намаляването в оборота е настъпило след тази дата, т.е. в резултат от епидемията от COVID-19.

Кой не може да кандидатства: Не могат да се възползват от тази мярка еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са в областта на селското стопанство, хранителната промишленост и производството на напитки.

Недопустимо е да участват кандидати в следните неизчерпателно изброени случаи: обявени или в производство по несъстоятелност; в процедура по ликвидация;  преустановили дейност; имащи задължения за данъци и осигурителни вноски и т.н. повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година

Не могат да кандидатстват клонове на търговци;

За каква сума може да се кандидатства: Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 173 000 000 лева. Средства, които могат да Ви бъдат отпуснати са в диапазона от 3 000 до 10 000 лева. Важно е кандидатстването да се предприеме възможно най-рано, тъй като процедурата продължава до изчерпване на средствата и Вашето заявление може изобщо да не бъде разгледано. Трябва да се има предвид, че търсената безвъзмездна финансова помощ не може да надвишава 10% от нетните приходи за продажби от приходната част на отчета за приходите и разходите за 2019 г.

Кога започва и приключва програмата: Предполагаемата дата за начало на процедурата е 01.05.2020 г. Краен срок за подаване на предложенията 30.05.2020 г. Срок за изпълнение на проекта е 3 месеца от сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ.

Как става кандидатстването: Кандидатите следва да притежават валиден квалифициран електронен подпис – КЕП  с титуляр и автор физическото лице, което е официален представител на кандидата или КЕП с титуляр юридическото лице – кандидат. Тези дружества, които нямат КЕП могат да се сдобият с безплатен такъв, валиден за един месец от доставчиците „Борика“ АД и „Евротръст Технолъджис“ АД , с които Държавна агенция „Електронно управление“ има договор.

Кандидатстването се извършва онлайн чрез Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 /ИСУН 2020/, където се представя комплект докумени, подписани с електронен подпис и някои други документи, за които ще се извлича служебно информация, но е възможно да бъдат поискани в много кратки срокове. В тази връзка препоръчваме предварително снабдяване с тях. Това са Удостоверение от Националната агенция за приходите за липса на задължения на кандидата (издадено не по-рано от 6 месеца преди датата на представянето му) или Удостоверение от Националната агенция за приходите за наличие на задължения на кандидата, от което да е видно че размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година; Удостоверение за липса на задължения към общината по седалището на търговеца кандидат; Свидетелство за съдимост на всички лица, с право да представляват кандидата;

Както се разбира от предварителната информация, от тази помощ могат да се възползват търговци и кооперации с неплатени осигуровки и данъци, ако размерът на неплатените задължения е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот на предприятието-кандидат за последната приключена финансова година, но до 50 000 лева .

Членовете на Адвокатско дружество „Палева и Сутулова” могат да ви помогнат с кандидатстването, като първоначално извършат проверка дали отговаряте на формалните критерии за допустимост по програмата, след което ще ви окажатсъдействие при попълване на формуляра за кандидатстване, приложенията и проектната документация в ИСУН 2020.  

С АД „Палева и Сутулова” можете да се свържете на електронния адрес: paleva-sutulova@abv.bg