Подкрепата от Програмата „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейски социален фонд + и националния бюджет, е насочена към развитие на работната сила, осигуряването на повече и по-добри възможности за социално включване на уязвимите групи, преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда,  предоставяне на равни възможности за участие в икономическия и социалния живот на страната.

Много бизнеси ще се възползват, като изготвят своите проекти за развитие на човешките ресурси и кандидатстват в срок, с надеждата да бъдат одобрени за финансиране. Ето какво трябва да знаете за програмата, както и как да кандидатствате по нея.

Какви са целите на програмата?

Основната цел на ОП „Развитие на човешките ресурси“ е да достигне до близо 850 000 души в България, като се изпълнят четирите основни направления:

  • развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, 
  • подкрепа за социално включване, 
  • подпомагане на младежката заетост, 
  • развитие на социални иновации. 

Чрез програмата се цели да се постигне подобрен достъп до услуги в системата за социална закрила и до здравеопазване и по-качествена заетост. 

На заетите в България ще се предложи подкрепа чрез предоставяне на повече възможности за разширяване на знанията и уменията. Най-уязвимите групи в обществото ни (хора с увреждания, безработни, хора, живеещи в бедност, представители на ромската общност) също се предвижда да получат подкрепа. Лицата, който стартират собствен бизнес, заедно с младежите също се очаква да получат по-добри възможности за развитие.

Как можете да се възползвате?

Ако сте решили да кандидатствате за финансиране с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, препоръчваме да се обърнете към консултант по европейски проекти, който да Ви съдейства за всички етапи за кандидатстване към конкретната финансираща програма: идентифициране на проектна идея, съставяне на бюджет, описание на техническата част на проектното предложение, структуриране на финансовата част на проектното предложение, окомплектоване на необходимата информация, входиране на проекта, съдействие при поискване на допълнителна информация от Управляващия орган, подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ със съответната Финансираща институция. 

Крайният срок за кандидатстване е до 2027г.

Консултантските компании могат да съдействат допълнително и с управлението на вече одобрения проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“. При управлението на проекта ще получите съдействие при организирането на тръжните процедури, извършването на счетоводната и финансова отчетност, подготовката на искания за авансови и междинни плащания, своевременен мониторинг на проектните дейности и отчитане на проекта и получаване на финално плащане.

Какви подобрения ще бъдат финансирани?

Ресурсът по ОП „Развитие на човешките ресурси“ е разпределен в пет приоритетни оси:

  • Първа ос: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”
  • Втора приоритетна ос: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”
  • Трета ос: „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното включване и здравеопазването”
  • Четвърта ос: „Транснационално сътрудничество“
  • Пета приоритетна ос: „Техническа помощ”

Кой може да кандидатства с проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”?

Може да кандидатстват самостоятелно заети лица; общини и райони на общини; публични лечебни и здравни заведения; медицински университети и читалища; образователни организации и институции, включително и такива за посреднически услуги на пазара на труда;  центрове за професионално ориентиране и информация, за кариерно развитие и за развитие на предприемачеството; социални предприятия и кооперации за хора с увреждания; социални партньори; доставчици на здравни услуги; работодатели и клъстери; неправителствени организации; държавни институции; държавни предприятия; регистрирани поделения на вероизповеданията.

Изпълнението на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ води до развитие на работната сила в България и преодоляване на предизвикателствата пред пазара на труда.

Реализираните мерки за повишаване на квалификацията, знанията и уменията на заетите водят до разкриване на нови възможности за организациите.

Защо да се възползване от подкрепата на Програмата „Развитие на човешките ресурси“? 

Един реализиран и спечелен проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ може да доведе до редица положителни резултати за Вашата компания. 

Печалбата на компанията ще се увеличи, както от нарасналата производителност на труда, така и поради намалената себестойност на предлаганата услуга. Това е голям плюс не само за организацията, но и за служителите. 

Ще се повиши качеството на предлаганите продукти или услуги, а това значи, че ще бъдат по-привлекателни за клиентите. 

Друг положителен резултат е, че ще се подобри пазарната позиция на компанията.

 И накрая, но не на последно място – гарантирате си независимост от кредитиране и възможност на компанията да сведе до минимум опасността от кредитен риск.