ОБЩИ УСЛОВИЯ

Запознайте се с общите условия за ползване на интернет страницата www.green-news.bg

1. С влизането си в този сайт green-news.bg наричан от тук нататък за краткост сайта, декларирате, че сте запознати с настоящите Общи условия, приемате ги напълно, и се обвързвате с посочените права за ползване.

2. Посещавайки green-news.bg, Вие също така се задължавате да спазвате всички от наложените правила при неговата употреба, както и всички разпоредби на приложимото законодателство. С кликването на електронната препратка от началната страница на този сайт, Вие правите електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларирате, че желаете да ползвате услугите на сайта ни, че сте запознати с настоящите Общи условия и се задължавате да ги спазвате. При несъгласие с някое от посочените задължения, напуснете сайта незабавно и не използвайте услугите на green-news.bg.

  • АВТОРСКО ПРАВО

3. Нито един от клиповете и снимките, поместени в сайта, не съдържа детска или каквато и да е друга порнография!

4. Всяко незаконно използване на сайта, снимки, видеоклипове или информация от него е забранена. Допустимо е само временно сваляне и копие от материалите за лична, нетърговска употреба. По никакъв повод не се разрешава без знанието и изричното разрешение на green-news.bg всякаква модификация на материалите.

5. Използването на материали от Страницата е разрешено, само когато източникът им е коректно посочен.

6. Незаконно е всякакво премахване и/или заличаване на воден знак от снимки, както и всякакво друго нарушаване на авторското право. В никакъв случай не се разрешава използване името на сайта, пращането на имейли или пращането на писма, представяйки се за част от екипа или по някакъв начин, свързани с green-news.bg.

  • ОТГОВОРНОСТ

7. В никакъв случай green-news.bg или неговите доставчици не носят отговорност за настъпили преки или косвени вреди (включително, но не само, за загуба на данни или печалба), произтичащи от ползването или невъзможността за използване на материали от интернет страницата green-news.bg, дори ако green-news.bg е бил уведомен устно или писмено за възможността от такива щети.

8. Green-news.bg не носи отговорност за непредоствяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън нейния контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Сайта, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.

9. Green-news.bg не е запознат със съдържанието на всички сайтове, свързани с неговата Интернет страница и не носи отговорност за съдържанието на тези сайтове. Включването на някоя връзка не означава обвързването на green-news.bg със сайта. Използването и свързването с линкове, поместени на този сайт, са за сметка на потребителя и и натискането върху тях са на негова отговорност.

  • ДРУГИ

10. Green-news.bg има право да отдава в сайта си пространство на рекламодатели и да показва, позиционира и зарежда техни реклами и всякакви рекламни материали за собствени цели или за целите на клиентите. Отговорност за съдържанието на рекламните материали носят само и единствено рекламодателите, които според нашите и законовите изисквания следва да са изработени в съответствие със защитата на авторските и сродните му права, както и с оглед интересите и правата на потребителите.

11. Green-news.bg може да ревизира тези условия за ползване на своя уеб сайт по всяко време едностранно без предупреждение.

12. Всички спорове, породени от тези Общи правила и условия или отнасящи се до тях, включително споровете относно техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай не непостигане на съгласие – по съдебен ред. Приложимото право е действащото българско законодателство.

  • КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

В съотвествие с всички законови и програмни правилата, ние правим всичко възможно да предпазваме ненавършилите пълнолетие лица от достъп до страници с неподходящо съдържание. Ние силно подкрепяме превенцията на детският достъп до материали за възрастни. Декларираме категорична нулева толерантност към детската порнография и незаконното разпространение и предлагане на сексуални услуги!

При засягане на авторските права на сайта и незачитане на Общите правила, green-news.bg си запазва правото да потърси своите права, съгласно законодателството на България.

РЕКЛАМА И КОНТАКТИ

Green-news.bg е собственост на Евгения Костова – главен редактор / телефонен номер: 0892460052, град София.

За реклама в сайта и връзки с редакцията, можете да осъществите контакт с нас на посочения номер или да ни оставите имейл: office@green-news.bg

Ако предпочитате да се свържете лично с автор в сайта www.green-news.bg, можете да откриете данни за контакт с всеки един от тях в наличната им биография, която се намира под написана от тях статия.