Фото: Министерство на труда и социалната политика

Когато инвестираме в децата, ние инвестираме в бъдещето и просперитета на нашето общество

Това каза министърът на труда и социалната политика Деница Сачева по време на уебинар на „Юрочайлд“ на тема „Да поставим децата в основата на европейското възстановяване: Защо и как защитата на правата на децата укрепва нашите демокрации“.

В изказването си тя подчерта, че повишаването на детското благосъстояние е сред ключовите приоритети на Министерството на труда и социалната политика. България предприе сериозни реформи, които поставиха в центъра най-добрия интерес на детето. Показателен пример за това е успешната деинституционализация на грижата за деца. Реформата в този сектор е свързана не само със закриването на стария тип специализирани институции за деца, но и със заместването им с добре развита мрежа от услуги в общността за подкрепа на децата и техните семейства в семейна или близка до семейната среда, каза министър Сачева.

Тя постави във фокуса на дискусията предизвикателствата пред гарантирането на правата на децата в съвременния свят. Сред най-големите успехи на правителството на България е връщането на над 40 000 отпаднали училище деца обратно в класните стаи. Днес устойчивостта на това постижение е сериозно застрашена от кризата, породена от пандемията от Ковид-19, каза Сачева. В новата кризисна среда, която налага периоди на дистанционно обучение, правим всичко възможно да осигурим възможности на децата от уязвими групи да не изостават от образователния процес. За тази цел осигурихме 1800 таблети и компютри, интернет връзка за деца в центрове за настаняване от семеен тип и приемни семейства. По този начин, ако се наложи отново да се премине към обучение в електронна среда, те няма да се чувстват изолирани и ще могат да продължат да учат пълноценно, добави тя.

Министър Сачева обърна внимание, че ускорената дигитализация поставя на дневен ред теми, свързани с дигиталната грамотност, но и дигиталната бедност, а необходимостта да се учи в нови условия изважда на преден план и въпроси като здравната култура, профилактиката и толерантността. Друг риск възниква от тенденцията темата за правата на децата да се използва и за силно пропагандни и политически цели. Това е напълно неприемливо, защото поставя под заплаха демократичните процеси в редица държави по света, каза министър Сачева. Тя допълни, че в съвременната сложна среда са необходими усилия и инвестиции за укрепване на капацитета и развитие на професионалната подготовка и умения на социалните работници, работещи в системата за закрила на детето.

Министър Деница Сачева добави, че през последните години България инвестира в създаването на нови услуги за деца, включително за ранно детско развитие. Чрез инициативата Детска гаранция на ЕС България ще инвестира в 4 вида услуги чрез въвеждане на иновативни подходи, които ще осигурят качество и достъпност за най-уязвимите семейства и деца. Очаква се по този начин да се подкрепят пряко 6410 деца, 6900 родители и 600 професионалисти от различни сектори.